Velká Niva

Velká Niva

Velká Niva je národní přírodní rezervace ev. č. 1149 zhruba 5 km západně od města Volary v okrese Prachatice. Chráněné území, jímž protéká potok Olšinka (levostranný přítok Teplé Vltavy), se rozkládá východně od obce Lenora, přibližně v prostoru sevřeném silnicí I/39 z Lenory do Volar a cestou z Lenory směrem naMilešice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem ochrany je rozlehlé nivní rašeliniště s přirozenými lesními porosty tvořenými zejména podmáčenými rašelinnými smrčinami a blatkovými bory s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, včetně biotopu a populace borovice blatky; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Šumava a které se nacházejí na území NPR.